Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim


Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach jego kompetencji jako zarządcy Muzeum.

§ 2. 1. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycje Muzeum wyraża zgodę na postanowienie niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Regulamin zwiedzania dostępny jest w formie wyciągu w recepcjach obiektów oraz na stronie internetowej Muzeum www.archiwum.muzeumlubuskie.pl

§ 3. 1. Obiekty Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta czynne są w następujących dniach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35
66-400 Gorzów Wielkopolski
nieczynne 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 nieczynne 10.00 – 17.00
Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
nieczynne 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 17.00 nieczynne 10.00 – 17.00
Zagroda Młyńska
ul. Leśna 37
66-450 Bogdaniec
nieczynne 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 16.00 9.00 – 17.00 10.00 – 16.00 10.00 – 17.00
Gród Santocki
ul. Wodna 2a
66-431 Santok
nieczynne 12.00 – 20.00 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 nieczynne 12.00 – 20.00 12.00 – 20.00

 

  1. Podstawą wejścia na ekspozycje w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych wykładów, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.archiwum.muzeumlubuskie.pl

§  4. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników muzealnych, dyżurnych pracowników merytorycznych lub opiekunów ekspozycji.

Rozdział 2

Organizacja zwiedzania. Postanowienia porządkowe.

§ 5.

  1. Plecaki, torby, walizki, okrycia wierzchnie oraz wszelkiego innego rodzaju przedmiotu należy pozostawić w szatni. Szatnia jest bezpłatna.
 1. Kierunek zwiedzania wskazuje przewodnik muzealny lub opiekun ekspozycji.
 2. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na trzydzieści minut przed ich zamknięciem.

§ 6.

  Na terenie budynków Muzeum obowiązują następujące zakazy:

1) wnoszenia broni palnej;

2) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

3) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);

4) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

5) jedzenia i picia;

6) spożywania alkoholu lub środków odurzających na terenie Muzeum;

7) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

8) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;

9) ślizgania się po posadzkach.

§ 7.

  1. Fotografowanie i filmowanie eksponatów, wnętrz lub architektury Muzeum możliwe jest bez użycia lamp błyskowych czy dodatkowego oświetlenia wyłącznie do celów niekomercyjnych, z zastrzeżeniem pkt 2.
 1. Wykorzystanie zdjęć lub filmów eksponatów, wnętrz lub architektury obiektów należących do Muzeum do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
 2. Fotografowanie i filmowanie nie może przeszkadzać innym zwiedzającym.
 3. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nie należących do Muzeum.
 4. Bezwzględny zakaz fotografowania lub filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na terenie całego Muzeum.

§ 8.

  Obiekt Spichlerz przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Rozdział 3

Bilety wstępu

§ 9.

  1. Kategorie i ceny biletów wstępu określa w zarządzeniu Dyrektor Muzeum, a dostępne są w recepcjach obiektów oraz na stronie internetowej Muzeum.
 1. W ramach programu „Karta Dużej Rodziny” osoby dorosłe uprawnione są do zwiedzenia Muzeum w cenie biletu ulgowego.
 2. W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzeum za złotówkę” bilet wstępu dla dzieci i młodzież do lat 16 wynosi 1 zł.
 3. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

5) kombatantom.

 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

5) dzieciom do lat 7.

 1. Na mocy porozumienia Muzeum z Gminą Santok mieszkańcy gminy Santok są zwolnieni z opłat za wstęp do Muzeum Grodu Santockiego, a gminne szkoły i przedszkola zwolnione są z opłat za lekcje muzealne w Muzeum Grodu Santockiego.

§ 10.

  Wtorek ustala się dniem wstępu bezpłatnego.

Rozdział 3

Organizacja zwiedzania ogrodu zabytkowych w Zespole Willowo-Ogrodowym i terenu Zagrody Młyńskiej

§ 11.

  1. Ogród zabytkowy w Zespole Willowo-Ogrodowym jest obiektem prawnie chronionym na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
 1. Teren Zagrody Młyńskiej jest obiektem prawnie chronionym na mocy uchwały nr XXXIII / 170 / 2006 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”.
 2. Nadzór konserwatorski nad ogrodem zabytkowym w Zespole Willowo-Ogrodowym sprawuje Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 12.

   Ogród zabytkowy w Zespole Willowo-Ogrodowym i teren Zagrody Młyńskiej udostępniany jest zwiedzającym

bezpłatnie

   . Natomiast organizacja imprez okolicznościowych oraz sesje zdjęciowe są

odpłatne

   .

§ 13

  . 1. Ogród zabytkowy w Zespole Willowo-Ogrodowym i teren Zagrody Młyńskiej czynny jest dla zwiedzających w godzinach:

1) od 8.00 do 20.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września,

2) od 9.00 do 16.00 w okresie od 1 października do 30 marca.

 1. Informacje na powyższy temat znajdują się na tablicach informacyjnych umieszczonych na zewnątrz obiektów oraz na stronie internetowej Muzeum.

§ 14.

  W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa zwiedzających, na terenie ogrodu zabytkowego w Zespole Willowo-Ogrodowym zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

2) zaśmiecania ogrodu zabytkowego,

3) niszczenia i uszkadzania budynków i budowli,

4) niszczenia i przestawiania ławek, koszy oraz siadania na oparciach ławek,

5) spożywania alkoholu i środków odurzających,

6) wprowadzania na teren Muzeum psów,

7) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,

8) organizowania imprez bez zgody Dyrektora Muzeum,

9) wjazdu wszelkich pojazdów z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu zgody od Dyrektora Muzeum,

10) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Dyrektora Muzeum,

11) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.

§ 15.

  W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa zwiedzających, na terenie Zagrody Młyńskiej zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

2) zaśmiecania terenu,

3) niszczenia i uszkadzania budynków i budowli,

4) niszczenia i przestawiania ławek, koszy oraz siadania na oparciach ławek,

5) spożywania środków odurzających,

6) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.

§ 16.

  Ze względów bezpieczeństwa, w razie silnych podmuchów wiatru bądź burz Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia ogrodu zabytkowego w Zespole Willowo-Ogrodowym i/lub terenu Zagrody Młyńskiej dla zwiedzających.